DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172431

Читання як складова у формуванні культури сучасної молоді

Liudmyla Prokopenko

Анотація


Мета статті – виявити читацькі інтереси студентської молоді, літературні уподобання, що формують їх світогляд та загальну культуру у сучасному інформаційному середовищі. Методи дослідження. У дослідженні застосовано методи наукового пізнання: логіко-аналітичний, спостереження, емпірично-теоретичний, описовий, узагальнення. Висновки. У результаті дослідження здійснено культурологічний аналіз читацьких інтересів молоді та впливу читання на їх світогляд. Незважаючи на переваги сучасних інноваційних технологій, читання залишається складовою у формуванні культури сучасної молоді, задоволенні освітніх та інформаційних потреб. Розвиток читацької культури залежить від читацької компетентності, розуміння змісту прочитаного, мотивації до читання. Спостерігається інтерес молоді до літератури психологічного, психоаналітичного, мотиваційного змісту, що сприяє внутрішньому становленню, впевненості в собі, самоствердженню та є запорукою подальшого формування духовних цінностей особистості. Незважаючи на інформаційні потоки, які формують вплив на масову аудиторію, її інформаційну залежність, книга залишається провідною константою культури та є духовною і матеріальною складовою життя суспільства, а формування читацького інтересу є елементом читацької культури.

Ключові слова


читання; читацькі інтереси; читацькі потреби; читацька культура; інформаційне суспільство; соціальні мережі

Повний текст:

PDF

Посилання


Borodina, V.A. (2007). Chitatelskoe razvitie lichnosti: teoretiko-metodologicheskie aspekty [Readers personality development: theoretical and methodological aspects]. D.Ed. Saint-Petersburg State University of Culture and Arts.

Bortnyuk, O. (2015). Krug chteniya sovremennoi molodezhi [Reading reach of Modern Youth]. Sovremennye issledovaniya sotsialnykh problem, no. 8(52), pp. 364–370.

Bulakh, T. (2014). Pidtrymka chytannia yak zaporuka rozvytku knyzhkovoho biznesu: suchasnyi vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Reading support as a pledge for the development of the book business: modern Ukrainian and foreign experience]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii, issue 8, pp. 312–317.

Havelia, O. (2012). Kulturolohichnyi analiz chytatskykh interesiv obdarovanoi molodi vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Cultural analysis of readership interests of gifted youth at higher educational institutions of Ukraine]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, no. 3, pp. 49–51.

Isaieva, O.O. (2004). Teoriia i tekhnolohiia rozvytku chytatskoi diialnosti starshoklasnykiv u protsesi vyvchennia zarubizhnoi literatury [Theory and technology of development of readership of senior students in the process of studying foreign literature]. D.Ed. National Pedagogical Dragomanov University.

Medvedieva, V. (2013). Chytannia yak opanuvannia novoho kulturnoho prostoru i pidvyshchennia osobystisnoi kompetentnosti [Reading as the mastering of a new cultural field and increasing personal competence]. Visnyk Kyivskoho natsinalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia : Sotsialni komunikatsii, issue 2, pp. 86–91.

Moskvychova, A. (2012). Molod chytaie, prosto inakshe – knyzhkovyi ekspert [The youth reads, just in a different way – book expert]. Radio Svoboda. Suspilstvo, [online] October, 5. Available at: <https://www.radiosvoboda.org/a/24730139.html> [Accessed: 10.05.2019].

Novalska, T.V. (2005). Ukrainskyi chytach u bibliotekoznavchykh doslidzhenniakh (kinets XIX – pochatok XXI st.) [Ukrainian reader in librarian studies (end of the XIX – early XXI centuries)] [monograph]. Kyiv: Kyivskyi natsionanyi universytet kultury i mystetstv.

Protsenko, T. (2014). Formuvannia informatsiinoi kultury korystuvachiv [Formation of information culture of users]. Visnyk Knyzhkovoi palaty,no. 3, С. 34–38.

(R)evoliutsiia knyh: Shcho nadali chekaie na knyzhkovyi biznes Amazon [(P)The evolution of books: What is awaiting for the Amazon book business]. (n.d.). Na chasi, [online] Available at:<https://nachasi.com/2018/07/23/r-evolyutsiya-knyg/> [Accessed:10. 05. 2019].

Samokhina, M.M. Chtenie molodezhi: XXI vek (po rezultatam issledovanii 2001– 2011 gg.) [Reading by youth: 21th century (according to the results of research of 2001– 2011)]. (n.d.) Library.ru, [online] Available at: <http://www.library.ru/1/sociolog/text/ article.php?a_uid=338> [Accessed:10.05.2019].

Tsyhanok, O.M. (2015). Rozvytok interesu do knyhy ta chytannia – osnovna skladova roboty universytetskoi biblioteky [The development of interest in the book and reading is the core part of the university librarys work]. Biblioteky vyshchykh navchalnyi zakladiv Ukrainy u protsesi implementatsii Zakonu “Pro vyshchu osvitu” ta informatyzatsii suspilstva, pp. 302–307.

Vylehzhanina, T. (2011). Kryza chytannia yak suchasna problema svitovoho rivnia [The crisis of reading as a modern world-class problem]. Bibliotechna planeta, no. 4. pp. 4–6.

Vylehzhanina, T. (2015). Publichni biblioteky Ukrainy na zlami stolit [Public libraries at the turn of the century]. Kyiv: National Parliamentary Library of Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бортнюк О. Круг чтения современной молодежи. Современные исследования
социальных проблем. 2015. №8(52). С. 364–370. DOI: 10.12731/2218-7405-2015-8-30/.

2. Бородина В. А. Читательское развитие личности: теоретико-
методологические аспекты : дис. ... д-ра пед. наук / Санкт-Петербург. гос. ун-т
культуры и искусств, 2007, 371 с.

3. Булах Т. Підтримка читання як запорука розвитку книжкового
бізнесу: сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід. Вісн. Львів. ун-ту. Серія:
Книгознавство, бібліотекознавство та інформ. технології. 2014. Вип. 8. С. 312–317.

4. Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня.
Бібліотечна планета. 2011. № 4. С. 4–6.

5. Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України на зламі століть. Київ : Нац.
парлам. б-ка України, 2015. 271 с.

6. Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої
молоді вищих навчальних закладів України. Вісник Книжкової палати. 2012. № 3.
С. 49–51.

7. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності
старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : дис. … д-ра пед.
наук / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2004. 446 с.

8. Медведєва В. Читання як опанування нового культурного простору
і підвищення особистісної компетентності. Вісник КНУКіМ. Серія: Соціальні
комунікації. 2013. Вип. 2. С. 86–91.

9. Москвичова А. Молодь читає, просто інакше – книжковий експерт. Радіо
Свобода. Суспільство. 2012. 5 жовт. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/24730139.
html (дата звернення: 10.05.2019).

10. Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях
(кінець XIX — початок XXI ст.) : монографія. Київ : Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв, 2005. 250 с.

11. Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів. Вісник
Книжкової палати. 2014. № 3. С. 34–38.

12. (Р)еволюція книг: Що надалі чекає на книжковий бізнес Amazon. Na
chasi. URL : https://nachasi.com/2018/07/23/r-evolyutsiya-knyg/ (дата звернення:
10.05.2019).

13. Самохина М. М. Чтение молодежи: ХХІ век (по результатам исследований
2001–2011 гг.). Library.ru. URL : http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_
uid=338 (дата звернення: 10.05.2019).

14. Циганок О. М. Розвиток інтересу до книги та читання – основна складова
роботи університетської бібліотеки. Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації
Закону “Про вищу освіту” та інформатизації суспільства. Івано-Франківськ :
Наук.-техн. б-ка Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу, 2015. С. 302–307.

Copyright (c) 2019 Людмила Іванівна Прокопенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.