DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172410

Витоки та становлення бібліотечної цензури в Україні

Olena Karakoz

Анотація


Мета статті. Дослідити історію становлення цензури при формуванні
інформаційно-бібліотечної політики. Методологічною основою розвідки є сукупність
вироблених сучасною наукою принципів і методів наукового дослідження.
Принцип історизму виражений в обліку всіх конкретно-історичних чинників для
визначення етапів становлення бібліотечної цензури на Україні, виділення в ній
загального й особливого. Метод об’єктивності знайшов відображення у зваженій
оцінці та неупередженому аналізі форм і напрямків втілення духовної та світської
цензури. Також використано аналітичний метод для визначення принципів роботи
централізованої системи цензурних органів, які регламентували напрями діяльності
публічних бібліотек, зокрема створенні міністерських каталогів згідно з якими
відбувалась чистка книжкових фондів. Наукова новизна полягає у виявленні впливу
бібліотечної цензури як гальмівного чинника на науковий та культурний розвиток
суспільства. становлення демократичних засад громадського суспільства.
Висновки. Виявлено витоки становлення бібліотечної цензури в Україні.
Досліджено основні етапи, форми і напрями втілення духовної та світської цензури.
Проаналізовано вплив цензури Російської імперії на формування мережі публічних
бібліотек і вилучення україномовної літератури з фондів публічних бібліотек.
Прослідковано принципи роботи централізованої системи цензурних органів, які
регламентували напрями діяльності публічних бібліотек, зокрема акцентовано увагу
на створенні міністерських каталогів згідно з якими відбувалась чистка книжкових
фондів. Розкрито сутність бібліотечної цензурної політики російського уряду яка
була спрямована на знищення публічних бібліотек України як важливих осередків
української духовності. З’ясовано принципи роботи радянських цензурних інституцій,
що регламентували напрями роботи українських бібліотек, перетворюючи їх на
заклади політосвіти.

Ключові слова


цензура; царська цензура; радянські цензурні інституції; публічні бібліотеки; бібліотечна справа; «чистка» фонду; міністерські каталоги

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Abramov, K.I. (1996). Istoki sovetskoi tsenzury bibliotechnogo dela [The Origins of

Soviet Library Censorship]. Sovetskoe bibliotekovedenie, no. 6. pp. 66–77.

Bіlokіn, S.І. (1990). Na politsyakh spetsfondіv u rіznі roki [On the shelves of special

funds in different years]. Slovo і chas, no. 1, pp. 69–76.

Chyrovskyi, M. (1992). Sovetsko-moskovskyi nastup na ukrainsku nauku [Soviet-

Moscow offensive on Ukrainian science]. Rosiishchennia Ukrainy. pp. 101–123.

Decisions of the Rady Narodnykh Komisariv of the UkrSSR, protocols and extracts from

minutes of meetings, meetings and sections. Central State Archive of Public Organizations

of Ukraine. F. 1. Op. 20. Apr.831. Arch 189.

Fedotova, O.O. (2009). Politychna tsenzura drukovanykh vydan v USRR–URSR (1917–

rr.) [Political censorship of printed editions in the Ukrainian Soviet Socialist

Republic – Ukrainian Socialist Soviet Republic (1917–1990)]. Kyiv: Parlamentske

vydavnytstvo.

Horbachenko, T.H. (2001). Vplyv khrystyianstva na stanovlennia pysemnoi kultury

Kyivskoi Rusi-Ukrainy: relihiieznavcho-filosofskyi aspect [The influence of Christianity on the formation of the written culture of Kievan Rus-Ukraine: the religious-philosophical

aspect]. Kyiv: Akademiia.

Kahamlyk, S.H. (1994). Z istorii formuvannia biblioteky Kyievo-Pecherskoi Lavry (na

materiali knyzhkovykh fondiv) [From the history of the formation of the library of

the Kyiv-Pechersk Lavra (on the basis of book funds)]. Biblioteky u rozvytku istorychnoi

nauky, pp. 59–62.

Kivshar, T.I. (1996). Ukrainskyi knyzhkovyi rukh yak istorychne yavyshche (1917–1923 rr.)

[Ukrainian book movement as a historical phenomenon (1917–1923) biennium]. Kyiv:

Lohos.

Kornieichyk, I.I. (1971). Istoriia ukrainskoi bibliohrafii: dozhovtnevyi period: narysy

[History of the Ukrainian bibliography: pre-October period: essays]. Kharkiv:

Knyzhkova palata.

Kravchenko, I.P. (2000). Pravovi metody zdiisnennia tsenzurnoi polityky v tsarskii

Rosii [Legal methods of censorship policy in tsarist Russia]. Pravo Ukrainy no. 4,

pp. 115–117.

Likhachov, D.S. (1987). Slovar Knyzhnosty y knyzhnykov Drevnei Rusy XI–perv. pol. XIV vv.

[Dictionary of Bookworld and Scribes of Ancient Russia 11th–14th]. Lenynhrad: Nauka.

Lutovinova, V.I. (1998). Doslidzhennia protsesu formuvannia v Ukraini spetsialnoi

bibliohrafii na dopomohu osviti ta samoosviti [Study of the process of forming a special

bibliography in Ukraine for the assistance of education and self-education]. Biblioteka,

informatsiia, suspilstvo, pp. 178–184.

Poltava, L. (1992). Do istorii rosiishchennia Ukrainy vid 1720 roku [To the history of

russification of Ukraine from 1720]. Rosiishchennia Ukrainy, pp. 7–57.

Romanenchuk, B. (1992). Peresliduvannia i rosiishchennia ukrainskoi movy, literatury

i nauky [Persecution and russification of the Ukrainian language, literature and science].

Rosiishchennia Ukrainy, pp. 60–72.

Sarbei, V.H. (1998). «Ukrainske pytannia» v Rosiiskii imperii (kinets XIX–poch. XX st)

[“Ukrainian Question” in the Russian Empire (end of the 19th – and early 20th

centuries)].[monograph] (Vol. 3). Kyiv.

Shapoval, Yu.I. (1993). Ukraina 20–50-kh rokiv: storinky nenapysanoi istorii [Ukraine

–50-s: unpublished history pages]. Kyiv: Naukova Dumka.

Tymoshyk, M. (2004). Vydavnycha sprava v Ukraini za radianskoi doby (1920–1990)

orhanizatsiinyi aspect [The organizational aspect of publishing in Ukraine during the

Soviet era (1920–1990)]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, no. 2, pp. 40–45.

Tymoshyk, M.S. (2003). Istoriia vydavnychoi spravy [History of publishing]. Kyiv: Nasha

kultura, nauka.

Zasurskii, Ya.N., and Vartanova, E.L. (2001). Istoriia pechati: antologiia. T.1. [Print

history: anthology. Vol. 1.]. Moscow: Aspekt Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абрамов К. И. Истоки советской цензуры библиотечного дела. Советское
библиотековедение. 1996. №6. С. 66–77.

2. Білокінь С. І. На полицях спецфондів у різні роки. Слово і час. 1990. № 1.
С. 69–76.

3. Горбаченко Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури
Київської Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект : монографія. Київ :
Академія, 2001. 269 с.

4. История печати: антология. Т. 1. / Сост. Засурский Я. Н., Вартанова Е. Л.
Москва : Аспект Пресс, 2001. 418 с.

5. Кагамлик С. Г. З історії формування бібліотеки Києво-Печерської Лаври
(на матеріалі книжкових фондів). Бібліотеки у розвитку історичної науки. 1994.
С. 59–62.

6. Ківшар Т. І. Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923 рр.).
Київ : Логос, 1996. 344 с.

7. Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії: дожовтневий період:
нариси. Харків : Кн. палата, 1971. 312 с.

8. Кравченко І. П. Правові методи здійснення цензурної політики в царській
Росії. Право України. 2000. №4. С. 115–117.

9. Лутовінова В. І. Дослідження процесу формування в Україні спеціальної
бібліографії на допомогу освіті та самоосвіті. Бібліотека, інформація, суспільство.
1998. С. 178–184.

10. Полтава Л. До історії російщення України від 1720 року. Російщення України.
Київ : Українский Конгресовий Комітет Америки, Рада оборони і допомоги
Україні, 1992. С. 7–57.

11. Постанови РНК УРСР, протоколи і витяги з протоколів засідань, нарад
і секцій. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20.
Спр.831. Арк. 189.

12. Романенчук Б. Переслідування і російщення української мови, літератури
і науки. Російщення України. Київ : Українский Конгресовий Комітет Америки,
Рада оборони і допомоги Україні, 1992. С. 60–72.

13. Словарь Книжности и книжников Древней Руси ХI – перв. пол. ХIV вв. /
Д. С. Лихачов. Ленинград: Наука, 1987. 484 с.

14. Тимошик М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920–1990)
організаційний аспект. Вісник Книжкової палати. 2004. № 2. С. 40–45.

15. Тимошик М. С. Історія видавничої справи. Київ : Наша культура, наука,
2003. 496 с.

16. «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ–поч. ХХ ст.) :
монографія : в 3. т. / ред. Сарбей В. Г. Київ, 1999. Т. 3. 276 с.

17. Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР–УРСР
(1917–1990 рр.) : монографія. Київ : Парламентське вид-во. Київ, 2009. 352 с.

18. Чировський М. Советсько-московський наступ на українську науку.
Російщення України. Київ : Український Конгресовий Комітет Америки, Рада
оборони і допомоги Україні. 1992. С. 101–123.

19. Шаповал Ю. І. Україна 20–50-х років : сторінки ненаписаної історії. Київ :
Наукова думка, 1993. 200 с.

Copyright (c) 2019 Олена Олександрівна Каракоз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.