DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172386

Мотивація як один з найбільш ефективних способів оптимізації процесу вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти

Maryna Antonivska

Анотація


Мета статті. Розглянути, виокремити та диференціювати найважливіші умови та шляхи формування позитивної стійкої мотивації навчальної діяльності студентів, визначити ключові аспекти, проаналізувати особливості різних освітніх методик та новітніх мотиваційних підходів до вивчення іноземних мов. Методологія дослідження базується на аналізі та узагальненні з метою виявлення концепції мотивації як одного з найбільш ефективних способів оптимізації процесу вивчення іноземної мови. Наукова новизна роботи полягає у визначенні ролі викладача в процесі подолання комунікативних девіацій на основі лінгвокультурних відмінностей та структуризації деяких психолого-педагогічних аспектів мотивації як невід’ємного компонента вивчення іноземної мови, які розглядаються в даній статті. Також у статті чітко окреслюються та пропонуються конкретні шляхи та методи формування та розвитку стійкої позитивної мотивації. Вважається, що послідовність змісту в процесі навчання, методика навчання, врахування пізнавальних потреб та інтересів студентів є основними факторами в процесі формування мотивації навчальної діяльності, і ці елементи зміцнюють всі складові мотивації: потреби, прагнення, інтереси, емоції, самі мотиви, які, у свою чергу, сприяють поглибленню і розширенню сфери пізнавальної діяльності студентів.
Висновки. Отже, ми розглянули деякі з найважливіших, на нашу думку, умов і способів формування позитивної, стійкої мотивації для покращення навчальної діяльності студентів. Для встановлення такої мотивації потрібно використовувати не тільки один спосіб, але й всі способи, методи в певній системі, в комплексі, тому що жодна з них, без інших, не може відігравати вирішальну роль у формуванні мотивації. Послідовність змісту освіти та способи її подання з пізнавальними потребами та студентськими інтересами протидіє формуванню негативного освітнього результату. Оптимально підібраний матеріал посилює всі складові мотивації: потреби, прагнення, інтереси, емоції, самі мотиви. Формування стабільного мотиваційного рівня вимагає від викладача вибирати відповідні навчальні матеріали, які б представляли когнітивні, комунікативні, професійні цінності, стимулювали розумову діяльність, сприяли поглибленню та розширенню пізнавальної діяльності студентів.

Ключові слова


мотивація; іноземна мова; англійська мова; навчальний процес; вивчення іноземної мови; іноземна концептуальна сфера

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Covingtоn, M. (1998). Thе Wіll tо Lеarn: а Guidе fоr Mоtivating Yоung Peоple. Cаmbridge: Cаmbridge Univеrsity Prеss.

Crookes, G. and Schmidt, R. (1991). Motivation: Reopening the research agenda. Language Learning, vol. 41, issue 4. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1991.tb00690.x> [Accessed 25 February 2018].

Dornyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. New York: Cambridge University Press.

Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The theory in practice. A Reader. New York: Basic Books.

Gardner, R.C. and Lambert, W.E. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning. Rowley, Massachusetts: Newbury House Publishers.

Glepson, I. (2000). Do’s And Don’ts Around The World. Nwanna, World Travel Institute, Maryland, USA.

Hrabovska, T. and Kyrychuk, O. (2002). Formuvannia pozytyvnoi motyvatsii diialnosti osobystosti [Formation of positive motivation of personality activity]. Ridna shkola, no 4, pp. 12–14.

Il’in, E.P. (2008). Motivacija i motivy [Motivation and motives]. St. Petersburg: Piter.

Kеgan, R. (2012). Thе еvolving sеlf: Problеm аnd procеss іn humаn devеlopment. Cambridge: Harvard University Press.

Latyshev, L.K. and Semenov, A.L. (2003). Perevod: teorija, praktika i metodika prepodavanija [Translation: Theory, Practice and Methodology of Teaching]. Moscow: Academy.

Leont’ev, A.A. (1997). Psihologija obshhenija [Psychology of communication]. Moscow: Smysl.

Tarnopolskyi, O.B. and Kozhushko, S.P. (2008). Metodyka navchannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv pysma anhliiskoiu movoiu [Method of teaching students of higher educational establishments writing in English]. Vinnytsia: Nova Knyha.

Ziaziun, I.A. (1994). Motyvatsii i motyvy liudskoi povedinky [Motivations and motives of human behavior]. Pochatkova shkola, no 6, pp. 8–12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грабовська Т., Киричук О. Формування позитивної мотивації діяльності
особистості. Рідна школа. 2002. № 4. С.12–14.

2. Зязюн І.А. Мотивації і мотиви людської поведінки. Початкова школа. 1994.
№ 6. С. 8–12.

3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 512 с.

4. Латышев Л. К., Семенов А. Л. Перевод: теория, практика и методика
преподавания. Москва : Академия, 2003. 192 с.

5. Леонтьев А. А. Психология общения. Москва : Смысл, 1997. 365 с.

6. Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. Методика навчання студентів вищих
навчальних закладів письма англійською мовою. Вінниця : Нова Книга, 2008. 288 с.

7. Covingtоn M. Thе Wіll tо Lеarn: а Guidе fоr Mоtivating Yоung Peоple. Cаmbridge:
Cаmbridge Univеrsity Prеss,1998. 77 р.

8. Crookes G., Schmidt R. Motivation: Reopening the research agenda. Language
Learning. 1991. Vol. 41. Issue 4. URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1991.
tb00690.x (Accessed: 25 February 2018).

9. Dornyei Z. Motivational strategies in the language classroom. New York :
Cambridge University Press, 2001. 300 p.

10. Gardner H. Multiple Intelligences: The theory in practice. A Reader. New York :
Basic Books, 1993. 320 p.

11. Gardner R. C., Lambert W. E. Attitudes and motivation in second-language
learning. Rowley, Massachusetts : Newbury House Publishers. 1972.

12. Glepson I. Do’s And Don’ts Around The World. Nwanna, World Travel Institute,
Maryland, USA, 2000.

13. Kеgan R. Thе еvolving sеlf: Problеm аnd procеss іn humаn devеlopment.
Cambridge : Harvard University Press, 2012. 336 p.

Copyright (c) 2019 Марина Олександрівна Антонівська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.