DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.17.2016.156807

КРИТЕРІЇ ПОБУДОВИ МОРФОЛОГІЧНОЇ МАТРИЦІ У ПРОЦЕСІ ПОШУКУ ІННОВАЦІЙНИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ

Ірина Анатоліївна Гардабхадзе

Анотація


У статті викладено результати аналізу методів художнього проектування костюма на предмет відповідності вимогам сучасної індустрії моди. Показано, що тенденції фешн-ринку каталізують протиріччя між художньо-естетичними і утилітарними вимогами до сучасного одягу. На основі результатів аналізу обрано алгоритм прийняття дизайнерських рішень, що дозволяє шляхом модернізації встановити оптимальний баланс між суперечливими критеріями. У ролі потенційно перспективного алгоритму розглянуто тандем морфологічного аналізу- синтезу, модернізація якого спрямована на оптимізацію вибору комбінацій елементів творчого джерела з елементами-носіями тенденцій моди. Обґрунтовано логіку формування матриці морфологічного аналізу, надано рекомендації прийняття рішень відбору перспективних комбінацій. Показано, що застосування запропонованого алгоритму у складі узагальненої методики художнього проектування костюма сприяє знаходженню інноваційних дизайнерських рішень і підвищенню ефективності фешн-проектів.

Ключові слова


суперечливість критеріїв, морфологічна матриця, елементи- носії тенденцій моди, правила комбінування

Повний текст:

PDF

Посилання


Гардабхадзе І. А. Актуальні проблеми теорії і практики художнього проектування сучасного одягу / І. А. Гардабхадзе // Вісник ХДАДМ. – № 13, 2012. – С. 18–24.

Гардабхадзе І. А. Стратегия актуализации дизайнерского творчества в условиях конвергенции специализаций / І. А. Гардабхадзе // Збірник наукових праць «Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка». – № 27–28 (2014). – Луганськ : ЛГАКИ, 2014. – С.28–34.

Андросова Э. М. Основы художественного проектирования костюма : учеб. пособ. / Э. М. Андросова. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2005. – 176 с.

Бердник Т. О. Архитектоника костюма. Социокультурная динамика : дис. … канд. философ. наук : 24.00.01 / Т. О. Бердник. – Ростов-н/Д., 2004. – 147 c.

Бердник Т. О. Дизайн костюма / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 448 с.

Бескоровайная Г. П. Научные основы проектирования гармоничной и композиционно-целостной одежды : дис. … д-ра техн. наук : 05.19.04 / Г. П. Бескоровайная. – Москва, 2004. – 416 c.

Гардабхадзе И. А. Исследование в методике анализа моделей аналогов при проектировании модной базовой формы системы «коллекция» / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУТД. – 2006. – № 4. – С. 99–105.

Гардабхадзе И. А. Повышение эффективности процессов создания современной одежды на основе принципов проектного управления / И. А. Гардабзадзе // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2011. – № 10. – С. 13–15.

Гардабхадзе І. А. Аналіз факторів підвищення ефективності процесів створення сучасного одягу / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУТД. – 2009. – № 6. – С. 119–123.

Гардабхадзе І. А. Комплексна оцінка ефективності процесу проектування одягу на основі багатокомпонентної моделі / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУКІМ. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 33–43.

Гардабхадзе І. А. Особливості проектного управління процесами створення сучасного одягу / І. А. Гардабхадзе // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2011. – Вип. 7. – С. 39–48.

Гардабхадзе І. А. Особливості системного підходу до проектування сучасного одягу на основі поетапного управління ефективністю процесів розробки / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 25–42.

Гурдіна В. В. Сучасні методи проектування в дизайне одягу та їх особливості / В. В. Гурдіна // Віснік ХДАДМ. – 2009. – № 4. – С. 39–44.

Гусейнов Г. М. Композиция костюма: Учебник для ВУЗов / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермиловна, Д. Ю. Ермиловна. – Москва : «Академия», 2004. – 432 с.

Коблякова Е. Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды / Е. Б. Коблякова. – Москва : Легкая и пищевая пром., 1984. – 208с.

Козлова Т. В. Основы теории проектирования костюма : учеб. для вузов по спец. «Худож. оформ. и моделирование изделий текстил. и лег. пром-сти» / Т. В. Козлова, Р. А. Степучев, Г. И. Петушкова и др. ; под ред. Т. В. Козловой. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 350 с.

Козлова Т. В. Основы художественного проектирования изделий из кожи : учеб. для вузов по спец. «Худож. оформ. и моделирование изделий текстил. и лег. пром-сти» / Т. В. Козлова. – Москва : Легпромбытиздат, 1987. – 232 с.

Козлова Т. В. Стиль в костюме XX века : учеб. пособ. для ВУЗов / Т. В. Козлова, Е. В. Ильичева. – Москва: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2003. – 160 с.

Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козлова. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144 с.

Коробцева М. А. Проектирование одежды. Импрессивный подход / М. А. Коробцева. – Москва : «Гном и Д», 2001. – 160 с.

Косенко О. И. Анализ научных подходов к эволюции формы костюма [Электронный ресурс] / О. И. Косенко. – Режим доступа: http://www.icpua. com/ru/node/1249. – Дата доступа 10.02.2012. – Загл. с экрана.

Кузнецова И. А. Импрессивный подход на примере дизайна одежды [Электронный ресурс] / И. А. Кузнецова, Е. В. Бессарабова, С. Л. Тарнавская // Наукові нотатки. – 2008. – Вип. 22, т. 2. – С. 176–184. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nn/2002_2009/naunot15.htm.

Основы теории проектирования костюма : учеб. для вузов / под ред. Т. В. Козловой. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 352 с.

Пармон Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары / Ф. М. Пармон. – Москва : Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.

Петушкова Г. И. Проектирование костюма : учеб. для высш. учеб. заведений / Галина Ивановна Петушкова. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 416 с.

Петушкова Г. И. Трансформативное формообразование в дизайне костюма / Г. И. Петушкова. – Москва : МГУДТ, 2010. – 201 с.

Самоненко О. С. Ассоциативно-образный метод проектирования костюма : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.06 – техническая эстетика и дизайн / О. С. Самоненко. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 2012. – 23 с.

Тканко З. Моделювання костюма в Україні ХХ століття : навч. посіб. для студ. навч. закл. мистецтва і легкої пром-сті, художників, мистецтвознавців / З. Тканко, О. Коровицький. – Львів : «Брати Сиротинські і К», 2000. – 96 с.

Чупріна Н. В. Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. техн. наук : 05.19.04 / Н. В. Чупріна. – Київ : КНУТД, 2001. – 15 с.

Гардабхадзе І. А. Дизайн-проектування. Сучасний одяг: науковий підхід до вирішення проблем дизайну : навч. посіб. / І. А. Гардабхадзе. – Київ : Видавництво «Издательский дом Виниченко», 2013. – 276 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ірина Анатоліївна Гардабхадзе

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.