DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.17.2016.156778

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Анна Анатоліївна Мірошніченко

Анотація


У статті йдеться про умови формування професіонала з високим рівнем музично-освітньої підготовки. Обґрунтовано необхідність використання у процесі його формування методологічних принципів, що базуються на загальнофілософській і культурологічній основі. Зазначено, що лише за таких умов освітній потенціал музичної культури може одержати цілісне вивчення й ефективне використання набутих знань.

Ключові слова


музична культура, принцип, музична освіта, методика, культурологія, знання, фахівець

Повний текст:

PDF

Посилання


Бузова О. Д. Поліхудожнє виховання як засіб удосконалення музичної підготовки майбутніх вчителів музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Д. Бузова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 19 с.

Добриньова О. Л. Проблеми професійної музичної освіти // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку [Електронний ресурс]. – 2009. – №1. – Режим доступу: http://intellectinvest. org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2009_st_13/.

Заливадный М. С. Теоретические проблемы компьютеризации музыкальной деятельности (опыт комплексной характеристики): автореф. дисс. ... канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство / М. С. Заливадный; Санкт- Петербургская гос. консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова; кафедра инструментовки и теории музыки. – Санкт-Петербург, 2000. – 23 с.

Ничкало Н. Г. Професійна освіта / Н. Г. Ничкало. – Київ : Вища школа, 2000. – 380 с.

Передерий О. И. Развитие отечественной педагогики музыкального образования в XIX – XX веках: автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / О. И. Передерий; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2010. – 44 с.

Попельницька О. 100 великих діячів культури України / О. Попельницька, М. Оксенич. – Київ : Арій, 2010. – 464 с.

Столярчук Л. І. Використання комп’ютерних технологій на уроках музики / Л. І. Столярчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/stolyarchuk-livikoristannya- kompyuternih-tehnologiy-na-urokah-muziki/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Анна Анатоліївна Мірошніченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.