DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.18.2017.155697

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРИ В ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМАХ

Krystina Chorna

Анотація


Мета дослідження. Дослідити процес використання елементів гри в сучасних телевізійних програмах, розширити уявлення про властивості гри, її розвиваючий характер та гедоністичну природу. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та проаналізувати гру як діяльність, що має такі характеристики як розвага, непродуктивність, фіктивність. З’ясувати, як у процесі навчання ігровим прийомам, у людини виробляються такі функціональні навики: пізнавальні, конструктивні, комунікативні, інформаційні, організаційні, з’ясувати, що культура зароджується з гри, хоча гра не переходить у культуру, а залишається поряд з нею. Наукова новизна. Порівняльний аналіз ролі гри в суспільстві, надає можливість глибше усвідомити, що за допомогою гри в людини виробляються і удосконалюються різні навики й здібності, зокрема, здатність психічної регуляції своєї діяльності. У грі відтворюються норми життя в суспільстві, правила поведінки, моделюються ситуації, які подібні до життєвого досвіду. У зв’язку з цим доцільно розглянути використання елементів гри в телевізійних програмах, що сприяє народженню нових, особливих методів подачі інформації, виявити її схожість з масово-комунікативною діяльністю, систематизувати практичні знання на основі наукового підходу. Висновки. Проаналізовано використання ігрової форми в телевізійних програмах, досліджено еволюцію гри та її схожість з масово-комунікативною діяльністю, виявлено роль гри в управлінні ресурсами, даними через мистецтва. Описано гру як метод, що дозволяє подолати прірву між ведучим і аудиторією. Виявлено основні тенденції використання гри в телевізійних програмах, за яких, особливе значення набувають нові способи подачі інформації. Розглянуто причини, які сприяли народженню нових, особливих прийомів подання інформації, наведено огляд публікацій, в яких досліджено використання елементів гри в телевізійних програмах.

Ключові слова


інфотейнмент; розвага; гра; видовище; телевізійний жанр; телевізійні програми; інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Boreckij, R. (2003). Watch out for TV ! Moscow: Ikar.

Mashchenko, I. (998). Television of Ukraine. Vol. 1. Kyiv: Tetra.

Mashchenko, I. (2001). Myths and Reality of TV and Radio. Kyiv: «Ahenstvo TRK».

Nabokova, H. (2013). Entertaining programs on Ukrainian television as gaming social practices. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku [Ukrainian culture: past, modern, ways of development], no. 19, vol. 1. pp. 72–77.

Oleshko,V. (2005). Journalism as creativity. Moscow: RIP-holding.

Sumskoj, P.F. (2009). TV game as a form of interactive communication: the experience of culturological analysis. D.Еd. Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts.

Hejzing, J. (2003). Man playing = Homo ludens. Moskva : Ajris press.

Jusipovich, A.V. (2017). Types of entertainment television programs in Ukraine Available at [Accessed 12. October 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борецкий Р. А. Осторожно, телевидение!: науч.-публ. заметки / Р. А. Борецкий. – Москва : Изд-во ИКАР, 2002. – 259 с.

Мащенко І. Телебачення України. У 2 т. Т. 1 – Київ : Тетра, 1998. – 511 c.

Мащенко І. Г. Міфи і реалії телерадіоефіру / І. Г. Мащенко. – Київ : «Агенство ТРК», 2001. – 260 с.

Набокова Г. В. Розважальні програми на українському телебаченні як ігрові соціальні практики / Г. В. Набокова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зап. – Рівне, 2013. – Вип. 19 (1). – С. 72–77.

 Олешко В. Ф. Журналистика как творчество : учеб. пособие / В. Ф. Олешко. – Москва : РИП-холдинг, 2005. – 221 с.

 Сумской П. Ф. Телевизионная игра как форма интерактивной коммуникации : опыт культурологического анализа : дис. … на соискание ученой степени канд. культурологи : 24.00.01 «Теория и история культуры» / Павел Федорович Сумской. – Челябинск, 2009. – 159 с.

Хейзинг Й. Человек играющий = Homo ludens : ст. по истории культуры / Й. Хейзинг; Сост. и пер. [с нидерл.] Д. В. Сильвестров. – [2. изд., испр.]. – Москва : Айрис пресс, 2003. – 486 c.

Юсипович А. В. Типи програм розважального телебачення України // Наукові записки Інституту журналістики [Електронний ресурс]. – URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=articleandarticle=2122. (Дата звернення 12.10.2017).
Copyright (c) 2017 Кристіна Василівна Чорна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.