DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.18.2017.155696

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖАНРІВ СУЧАСНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ

Natalia Tsimokh

Анотація


Мета дослідження. Проаналізувати класифікацію жанрів сучасного телебачення та з’ясувати причини, що сприяли народженню нових екранних форм, переосмисленню традиційних жанрів, становленню нових типів телевізійного мовлення. Розширити уявлення про жанрові аспекти та дослідити тенденції розвитку жанрів на сучасному телебаченні. Методологія дослідження. За допомогою аналізу сучасних телевізійних програм, дослідити соціально-економічні та політичні зміни в державі, які вплинули на класифікацію всієї жанрової системи, з’ясувати причини, які сприяли виникненню нових жанрових утворень, а також дослідити основні тенденції розвитку телебачення в історичному аспекті. Наукова новизна. У процесі еволюції телевізійних жанрів, типів і форматів телемовлення спостерігається стала тенденція інтегрованого відбору телевізійних програм, еволюція,гібридизація жанрів, з’являються нові жанрові утворення за рахунок злиття, або заміщення одних жанрів іншими. У зв’язку з цим доцільно розглянути тенденцію розвитку жанрів на сучасному телебаченні, з’ясувати і встановити причини виникнення нових жанрів, зовнішні й внутрішні зв’язки між ними, систематизувати практичні знання на основі наукового підходу. Висновки. У процесі дослідження було виявлено причини, які сприяли переосмисленню традиційних жанрів, народженню нових, становленню нових типів телевізійних програм. Було з’ясовано, що в зв’язку з еволюцією жанрів, виникає поняття злиття жанрів, а постійний процес розмитості жанрових кордонів призводить не лише до виникнення гібридних жанрових форм, але й до постійного жанрового збагачення. Вивчення жанрів, їх можливостей і характерних ознак є особливо важливим для журналіста, оскільки саме жанри визначають специфіку журналістської творчості й професійної діяльності. У жанрах проявляється зміст програми, її тематика і проблематика, методи роботи журналіста, форми спілкування з глядачем. Впроваджуючи новітні цифрові технології, використовуючи багатство виражальних засобів, телевізійники постійно розширюють та урізноманітнюють жанрову палітру програм.

Ключові слова


телебачення; телевізійний жанр; телевізійні програми; новини

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasileva, L.A. (2003). Making news. Moskva: Aspekt Press.

Boretsky, R.A. (2003). Carefully, television! Moskva: Iskusstvo.

Ganeeva, A.B. (2000). Despicable journalism: features of secular and yellow journalism. Ufa: Bashgospeduniversitet.

Zdorovega, V.J. (2004). Theory and methodology of journalistic creativity. Lviv: PAІS.

Kroychik, L.E. (2000). System of journalistic genres. Osnovy tvorcheskoi deyatel’nosti zhurnalista [System of journalistic genres], рр. 138–139.

Gromiak, R.T. (1997). Literary Dictionary Directory. Kiev: Akademia.

Lubkovich, I.M. (2005). Sociology and journalism. – Lviv : PAIS.

Mishin, I. (2003). Round table XXI century: a new information order. Information for entertainment, Journal of Art of Cinema [online] 11, pp. 12–16. Available at: [Accessed 28 June 2003].

Yurovskiy, A. Tsvik, V., and Kuznetsov, G. eds. (2005). Television journalism. Moskva : Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильева Л. А. Делаем новости! / Л. А. Васильева. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 188 с.

Борецкий Р. А. Осторожно, телевидение! / Р. А. Борецкий. – Москва : Искусство, 2003. – 164 с.

Ганеева А. Б. Презренная журналистика : особенности светской и желтой журналистики / А. Б. Ганеева. – Уфа : Башгоспедуниверситет, 2000. – 48 с.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. 2-ге вид., перероб. і доп. / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 143 с.

Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров / Л. Е. Кройчик // Основы творческой деятельности журналиста. – 2000. – С. 138–139.

Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як. – Київ : Академія, 1997. – 417 с.

Лубкович І. М. Соціологія і журналістика : підруч. для журналістів і не тільки / І. М. Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 176 с.

Мишин И. Круглый стол XXI век : новый информационный порядок. Информация к развлечению [ Электронный ресурс] / И. Мишин // Искусство кино. – 2003. – № 11. – C. 12–16. – Режим доступа : http://kinoart.ru/archive/2003/11/n11-article1. – Загл. с экрана.

Телевизионная журналистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / [В. А. Садовничий и др.] ; редкол.: Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 366с.
Copyright (c) 2017 Наталія Іванівна Цімох

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.