DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.18.2017.155693

ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

Alinа Poplavska

Анотація


Мета роботи. У статті розглядається суть поняття гостинності. Визначено основні історичні засади її формування на території Київської Русі. Окреслено вплив християнської традиції на формування української гостинності. Методи дослідження. Застосовано аналітичний, системний, історичний, логічний, культурологічний методи наукового дослідження. Наукова новизна полягає в систематизованому дослідженні історичних засад гостинності як соціокультурного феномену в Україні. Висновки. Гостинність як соціокультурний феномен є специфічною моделлю моральної поведінки членів певної етнічної спільноти на основі системи діючих у ній звичаїв і ритуалів, норм моралі й права. Кожен етнос, віками реалізуючи власні традиції у звичаєвій, обрядовій і повсякденній сферах, створює систему переваг, котрі вкорінюються в побут, обумовлюючи певні стандарти утилітарної поведінки. Етнонаціональні особливості гостинності та її функціонування зумовлені неоднаковим рівнем розвитку соціальної культури в різних регіонах світу та впливом місцевих звичаїв, обрядів, смаків та уподобань.

Ключові слова


гостинність; морально-релігійна свідомість українців; гість

Повний текст:

PDF

Посилання


The Bible, or the Book of the Holy Writ of the Old and New Testaments (2003). Translated from Hebrew and Greek by I. Ogienko. Kyiv : Ukrainske Bibliine tovarystvo.

Blazheievska, Yu.M. (2012). Religiosity as a feature of the Ukrainian national character: the question of the formation of national consciousness. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia Sotsialni kommunikatsii [Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Series of Social Communications], issue 4, no.1027

Budko, M. (2012). At the intersection of “worlds”: the phenomenon of hospitality in the philosophical dimension of virtuality. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia. Filosofiia [Scientific notes of the National University “Ostroh Academy”. Series. Philosophy], issue 10, pp. 302–309.

Zhaivoronok, V.V. (2006). Signs of the Ukrainian ethno-culture: a dictionary-directory. Kyiv: Dovira.

Ilarion (Ohiienko I.; mytropolyt), (1992). Pre-Christian beliefs of the Ukrainian people: a historical and religious monograph. Kyiv: Oberehy.

Rusavska, V.A. (2007). Hospitality in the Ukrainian household culture of the XIX century. D.Ed. Kiev National University of Culture and Arts.

Rusavska, V.A. (2014). Hospitality in the context of socio-cultural transformations of the nineteenth century. Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], issue, 45, pp. 98–107.

Sapielkina, Z.P. (2006). Pilgrimage as a socio-cultural phenomenon: the formation and development in Ukraine (the middle of the XIXth - the beginning of the XXI century). D.Ed. Kiev National University of Culture and Arts.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біблія, або Книги святого письма Старого й Нового Заповіту / [Пер. з давньоєвр. й грецьк. І. Огієнка]. – Київ : Укр. Біблійне т-во, 2003. – 1163 с.

Блажеєвська Ю. М. Релігійність як риса українського національного характеру : до питання про формування національної свідомості / Ю. М. Блажеєвська // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – Харків, 2012. – Вип. 4. – № 1027. – Режим доступу : http://www.philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1027/content/blazheyevska.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення 3 серпня 2017.

Будько М. На перетині «світів»: феномен гостинності у філософському вимірі віртуальності / М. Будько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. Філософія. – 2012. – Вип. 10. – С. 302–309.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В. В. Жайворонок. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.

Іларіон (Огієнко І.; митрополит). Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія / Митрополит Іларіон (І. Огієнко). – Київ: Обереги, 1992. – 424 c.

Русавська В. А. Гостинність в українській побутовій культурі XIX ст. -: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / В. А. Русавська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19 с.

Русавська В. А. Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій ХІХ ст. / В. А. Русавська // Культура України. – 2014. – Вип. 45. – С. 98–107. 

Сапєлкіна З. П. Паломництво як соціокультурне явище: становлення і розвиток в Україні (середина XIX –початок XXI ст.) : автореф. на здобуття наук. ступ. канд. істор. наук : спец. : 17.00.01 «Теорія та історія культури» / З. П Сапєлкіна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 20 с.

Copyright (c) 2017 Аліна Вячеславівна Поплавська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.