DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.18.2017.155690

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕТИКЕТУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Irynа Koniukova

Анотація


Мета роботи – дослідити соціально-культурні трансформації етикету в умовах інформаційного суспільства. Методологія дослідження базується на соціально-філософському аналізі, що охоплює філософські та загальнонаукові підходи і методи. Методи аналізу і синтезу, моделювання, а також принципи класифікацій використані при розгляді моделей побудови інформаційного суспільства. Наукову новизну становить аналіз соціально-культурної трансформації етикету, розкрито особливості етику в умовах інформаційного суспільства. Висновки. Етнічний етикет українців зазнав суттєвих змін в процесі соціально-культурної трансформації, але продовжує зберігатися в явищах звичаєво-обрядової культури, побутових пересторогах та заборонах. Сучасне інформаційне суспільство, з одного боку нівелює, змінює усталені етикетні норми і традиції спілкування, а з іншого – сприяє поширенню знань про етнокультуру, популяризує та зберігає, а інколи й реанімує забуті звичаї. Соціально-культурні трансформації етикету вплинули на виробничу й творчу діяльність людини, формуючи при цьому певні трудові, естетичні, етичні, правові та інші навички. Норми культури в їх зовнішньому вираженні передбачають своєрідну символіку, визначену знакову систему, часом досить складну. Перетворення правил і норм етикету на стабільний регулятор діяльності людини передбачає, що вони засвоюються людиною, стають її внутрішнім переконанням. Тобто норми етикету – це певні зразки, правила поведінки або дії, які стали внутрішніми регуляторами людських дій, і які змінюються під впливом зовнішніх чинників.

Ключові слова


етикет; етноетикет; інформаційне суспільство; соціально-культурні трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorobej, Ju. (2015). Internet communication and Internet communicant: interaction and mutual generation. Science and Education a New Dimension. Philology, 3(16), issue 70, рр. 43–46.

Hnatiuk, S., Zdioruk, S. (2007). Problems of formation of the information society in Ukraine. Stratehichni priorytety. [Strategic priorities], no. 1(2), рр. 96.

Hrushevskyi, M. (2006). The child in the customs and beliefs of the Ukrainian people. Kyiv: Lybid.

Zaitseva, S. (2011). Innovative phenomena of the Ukrainian-language Internet. Naukovi zapysky. Seriia. Filolohichni nauky (movoznavstvo) [Proceedings. Series. Philology (Linguistics)], issue 95, part 2, р. 205

Zaitseva S. Internet communication as a new form of interpersonal communication. Doslidzhennia z leksykolohii i hramatyky ukrainskoi movy [Research on lexicology and grammar of the Ukrainian language], issue 11, рр. 45–53.

Pakholok, S. (2012). Folk etiquette of Ukrainians in western regions (based on materials of family ritualism). D.еd. I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, Institute of Ethnology.

Horovyi, V., Onyshchenko, O., Popyk, V. (2013). Social networks as a factor in the development of civil society: a monograph. Kyiv: Vernadsky National Library of Ukraine.

Sylchuk, O. (2016). An overview of social networks in Ukraine. Available at: [29 November 2015].

Skulovatova, O. (2013). Internet resources as a psychological factor affecting the quality of education. Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet [Kyiv National University of Trade and Economics], no. 5(91), pp. 84–94

The statistics, figures and indicators given without taking into account the data of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, as well as the area of the Anti-terrorist operation. Internet and cable TV. Available at: [Accessed 18 November 2017].

Faturova, V. (2004). Internet environment as a factor in the psychological development of the communicative personality potential. Kyiv: National Academy of Educational Sciences of Ukraine.

How to say behave in Ukrainian – Phantaris.com. (2017). Available at: [Accessed 29 October 2017].

Keller, M. (2013). Social Media and Interpersonal Communication Social Work Today, [online] Vol. 13, no. 3, p. 10. Available at: [Accessed 14 October 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 Воробєй Ю. Інтернет-комунікація та Інтернет-комунікант: взаємодія і взаємопородження/ Ю. Воробєй // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2015. – 3(16), issue 70, рр. 43–46.

Гнатюк С. Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні / С. Гнатюк, С. Здіорук // Стратегічні пріоритети. – 2007 – №1(2). – С. 96.

Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. – Київ : Либідь, 2006. – 256 с.

Зайцева С. Інноваційні явища україномовного інтернету / С. Зайцева // Наукові записки. Серія. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95. Ч. 2. – С. 205.

Зайцева С. Інтернет-спілкування як нова форма міжособистісного спілкування // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – Вип. 11. – С. 45–53.

Пахолок С. Б. Народний етикет українців західних областей (на матеріалах сімейної обрядовості) : дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Світлана Богданівна Пахолок ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2012. – 210 арк.

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 220 c.

Сильчук О. Огляд соціальних мереж в Україні. 29 жовтня 2015 – Режим доступу : https://prezi.com/vlp1-5q5ao4d/presentation/. – Назва з екрану.

Скуловатова О. Інтернет-ресурси як психологічний фактор впливу на якість навчання / О. Скуловатова // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 5(91). – С. 84–94.

Статистичні дані, цифри та показники наведені без урахування даних АРК і м. Севастополя, а також району проведення Антитерористичної операції. Інтернет та кабельне телебачення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/indexandpg=150andlanguage=uk. – Назва з екрану.

Фатурова В. М. Інтернет-середовище як фактор психологічного розвитку комунікативного потенціалу особистості : дис... канд. психол. наук: спец. 19.00.07 / Віра Миколаївна Фатурова ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2004. – 223 арк.

How to say behave in Ukrainian – Phantaris.com. – Mode of access : phantaris.com/how-to-say-behave-in-ukrainian. – Title from the screen.

Keller M. Social Media and Interpersonal Communication / M. Keller // Social Work Today. – Vol. 13. – No. 3. – P. 10. – Mode of access: http://www.socialworktoday.com/archive/051313p10.shtml. – Title from the screen.

Copyright (c) 2017 Ірина Янівна Конюкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.