DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.18.2017.155687

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Oksana Biletska

Анотація


Метою статті є дослідити лінгвокультурологічну зумовленість перекладу текстового матеріалу в контексті міжкультурної комунікації. Це, насамперед, зумовлено тим, що переклад є видом творчої діяльності, що підпадає під правила лінгвістики та культурології. Так як кожна мова є унікальною, то мовна модель світу визначається через культурологічні особливості, тобто етнічні, соціальні особливості та норми, а також через економічні досягнення нації на певному щаблі її розвитку, отже культурологія стає невід’ємною частиною мовної моделі, тому насправді ми перекладаємо не мову, а культуру [8]. Методологія дослідження полягає у вивченні, аналізі та узагальненні інформації з метою розкриття припущення про схожість мов на замкнуту систему, ствердження про те, що культура народу та його мова є взаємопов’язаними та схильні впливати одна на одну, а особливий поворот у житті суспільства, пов’язаний з процесами інтеграції, глобалізації, зростання значення міжкультурних взаємин, визначив глибоке взаємопроникнення функціонально-прагматичних і лінгвокультуролого-перекладознавчих досліджень. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлення про лінгвокультурологічну зумовленість перекладацького процесу, що спирається на спорідненість культур, яка зазвичай веде до паралелізму змісту, що значно полегшує процес адаптації передачі інформації в порівнянні з тими випадками, коли культури взагалі не мають точок дотику. Оскільки не існує культур, в яких одні й ті ж знаки (мовні та немовні) створювали б подібні смисли й були б ідентичним чином організовані між собою, то не є можливим говорити про абсолютну відповідність адаптації елементів культури повідомлення-оригіналу та перекладеного повідомлення. Висновки. Культура визначає простір, за межі якого не можна виходити в процесі адаптації текстів перекладу для різних лінгвокультур, в якому мова як знакова система культури найчастіше використовується для передачі повідомлень. У цьому процесі, насамперед, необхідно встановити: чи можливо замінити елемент культури, що використовується в повідомленні-оригіналі відповідним еквівалентом або ж даний символ може бути перенесений в культуру перекладу тільки за допомогою вербальних засобів. Мова складається не лише із значень символів, у її основі лежить культурний код, що функціонує з метою виконання окремих комунікативних завдань.

Ключові слова


переклад; лінгвокультурологія; культурна реалія; лінгвокультурна еквівалентність; міжкультурна комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov, S.R. (1993). Intertextuality as a constituent sign and condition for the co-existence of semiotic systems. Intertekstualnye svyazi v hudozhestvennom tekste [Intertextual relations in the literary text], pp. 12–20.

Alekseeva, I.S. (2008). Text and translation. Issues on theory. Moscow: Mezhdunarodnye Otnosheniya.

Barkhudarov, L.S. (1975). Language and translation (Questions of the general and particular theory of translation). Moscow: Mezhdunarodnye Otnosheniya.

Bolotnova, N.S. (1992). Artistic text in communicative aspect and complex analysis of lexical level units. Tomsk: Tomsk State University Publishing House.

Bondarenko, G.V., and Kryuchkova, T.B. (1981). Sociolinguistics and text study. Teoreticheskie problemy sozyalnoi lingvistiki [Theoretical problems of social linguistics], pp. 275–289.

Brandes, M.P. (1983). Stylistics of the German language. Moscow: Vysshaya Shkola.

Vereshchagin, E.M. and Kostomarov, V.G. (1980). Linguistic-regional theory of the word : methodic guide. Moscow: Russkyi Yazyk.

Vereshchagin, E.M., Kostomarov, V.G. (1990). Language and Culture. Moscow: Russkyi Yazyk.

Garbovsky, N.K. (2004). Theory of Translation: A Textbook for «Linguistics and intercultural communication» students. Moscow: Moscow University Publishing House.

Gachev, G. (1998). National images of the world. Moscow: Sovetskyi Pisatel.

Humboldt, W. (1985). Language and philosophy of culture. Moscow: Progress.

Dridze, T.M. (1984). Text activity in the structure of social communication: the problems of semiosociopsycholog. Moscow: Nauka.

Evteev, S.V. (2007). Interculture and translation (language and cultural model of translation). Mentalnost. Kommunikatciia. Seriia. Teoriia i istoriia iazykoznaniia [Mentalnost. Kommunikatsiya. Perevod, Theory and History of Language Studies], pp. 51–63.

Kazakova, T.A (2006). Artistic translation: in search of truth, Publishing. St. Petersburg: House of St. Petersburg State University.

Karasik, V. I. (2002). Language circle: personality, concepts, discourse. Volgograd: Peremena.

Komissarov, V.N. (1984). Translation and language mediation. Tetradi perevodchika : nauchno-teoreticheskii sbornik [Translator’s Notebooks: A Scientific-Theoretical Collection], іssue. 21, pp. 19–26.

Lakoff, J. (1981). Linguistic Gestalts. Novoe v zarubezhnoi lingvistike Lingvisticheskaya semantuca [New in Foreign Linguistics, (Linguistic semantics)], Issue. 10, pp. 350–368.

Latyshev, L. K. (2003). Translation: Theory, Practice and Methods of Teaching. Moscow: Academiya.

Leontovich, O.A. (2008). The problem of retranslation and adaptation of cultural meanings. Bulletin of the Moscow State University, Linguistics and Intercultural Communication, Series 19, vol. 2, pp. 18–24.

Lotman, Y. M. (1992). Selected articles on semiotics and the typology of culture. Tallinn: Aleksandra.

Lvovskaya, Z. D. (2008). Modern problems of translation: Trans. from Spanish. In 3 Vol. Moscow: LKI Publishing House.

Murzin, L. N. (1994). Language, Text and Culture. Chelovek – tekst – kul'tura [Human-Text-Culture], pp. 160–169.

Sepir, E. (1993). Selected Works on Linguistics and Culture Studies. Moscow: Progress.

Ter-Minasova, S. H. (2000). Language and Intercultural Communication. Moscow Slovo.

Tomakhin, G.D. (1988). Realities – Americanisms: A Handbook on Regional Studies. Moscow: Vysshaya Shkola.

Khairulin, V.I. (1995) Language, Culture and Cognitive Aspects of Translation : Thesis … Dr. Phіlol. Science, Moscow.

Tsaturova, I.A. (2008). Translation of the text. English: a study guide with the method. Recommendations, Perspectiva. St. Petersburg: Soyuz Publishing House.

Schweitzer, A.D. (1988). Translation theory: Status, problems, aspects. Moscow: Nauka.

Schweitzer, A.D. and Nikolskiy, L.B. (1978). Introduction into Sociolinguistics. Moscow: Vysshaya Shkola.

Bonvillain, N. (1999). Language, culture, and communication: the meaning of the messages. Prentice Hall.

Gutt, E. (2000). Translation and relevance: cognition and text. Oxford: Blackwell Publishers.

Ke Ping (1999). Cultural Presuppositions and Misreadings. Meta : journal des traducteurs. Meta : Translators’ Journal, vol. 44, nо.1, pp. 133–143.

Lefevere, A. (1995). Translation: Its genealogy in the West, Translation, History and Culture. London: Pinter, pp. 14–28.

Wierzbicka, A. (1991). Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction. Berlin, New York: Monton de Gruyter.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамов С. Р. Интертекстуальность как конституирующий признак и условие сосуществования семиотических систем / С. Р. Абрамов // Интертекстуальные связи в художественном тексте: межвуз. сб. науч. тр. – 1993. – С. 12–20.

Алексеева И. С. Текст и перевод : вопросы теории / И. С. Алексеева – Москва : Междунар. отношения, 2008. – 180 с.

Бархударов Л. С. Язык и перевод : вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С. Бархударов – Москва : «Междунар. Отношения», 1975 – 240 с.

Болотнова Н. С. Художественный текст в коммуникативном аспекте и комплексный анализ единиц лексического уровня: монография / Н. С. Болотнова. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 1992. – 312 с.

Бондаренко Г. В, Крючкова Т. Б. Социолингвистика и изучениe текста / Г. В. Бондаренко // Теоретические проблемы социальной лингвистики. – 1981. – С. 275–289.

Брандес М. П. Стилистика немецкого язика : учеб. / М. П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271 с.

Верещагин Е. М. Лингвострановедческая теория слова / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – Москва : Рус. яз., 1980. – 320 с.

Верещагин Е. М. Язык и культура : лингвострановедение в преподавании рус. яз. как иностранного : метод. руководство / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – Москва : Рус. яз., 1990. – 246 с.

Гарбовский Н. К. Теория перевода: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Лингвистика и межкультур. коммуникация» / Н. К. Гарбовский. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2004.с – 542 с.

Гачев Г. Национальные образы мира / Г. Гачев. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 445 с.

Гумбольдт В. Язык и философия культуры ; пер. с нем. яз / В. Гумбольдт. – Москва : Прогресс, 1985. – 451 с.

Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: проблемы семиосоциопсихологии / Т. М. Дридзе. – Москва : Наука, 1984. – 268 с.

Евтеев С. В. Интеркультура и перевод (лингвокультурологическая модель перевода) / С. В. Евтеев // Ментальность. Коммуникация. Серия: Теория и история языкознания : сб. ст. – 2007 – С. 51–63.

Казакова Т. А. Художественный перевод : в поисках истины / Казакова. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2006. – 221 с.

Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. І. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 265 с.

Комиссаров В. Н. Перевод и языковое посредничество / В. Н. Комиссаров // Тетради переводчика : науч.-теоретич. сб. – Вып. 21. – 1984. – С. 19–26.

Лакофф Дж. Лингвистические гештальты / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая семантика. – Москва, 1981. – Вып. 10. – С. 350–368.

Латышев Л. К. Перевод: тория, практика и методика преподавания: учеб. пособие для студ. перевод. фак. высш. учеб. заведений / Л. К. Латышев. – Москва : Академия, 2003. – 192 с.

Леонтович О. А. Проблема ретрансляции и адаптации культурных смыслов / О. А. Леонтович // Вест. МГУ. Серия: 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 2. – С. 18–24.

Лотман Ю. М. Избранные статьи по семиотике и типологии культуры. В. 3 т. Т. 1. / Ю. М. Лотман. – Таллин : Александра, 1992. – 479 с.

Львовская З. Д. Современные проблемы перевода / З. Д. Львовская; пер. с исп. – Москва : Издательство ЛКИ, 2008. – 244 с.

Мурзин Л. Н. Язык, текст и культура / Л. Н. Мурзин // Человек – текст – культура. – 1994. – С. 160–169.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи ; пер. с англ. под ред. и с предисл., А. Е. Кибрика / Э. Сепир. – Москва : Прогресс, «Универс», 1993. – 654 с.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие для студентов, аспирантов и соискателей по спец. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – Москва : Слово, 2000. – 262 с.

Томахин Г. Д. Реалии – американизмы : пособие по страноведению : [Для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Г. Д. Томахин. – Москва : Высш. школа, 1988. – 238 с.

Хайрулин В. И. Лингвокультурологические и когнитивные аспекты перевода : дис. … д-ра філол. наук / В. И. Хайрулин. – Москва, 1995. – 355 с.

Цатурова И. А. Переводческий анализ текста. Английский язык : учеб. пособие с метод. рекомендациями. / И. А. Цатурова, Н. А. Каширина. – Санкт-Петербург : Перспектива, Изд-во «Союз», 2008. – 294 с.

Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – Москва : Наука, 1988. – 214 с.

Швейцер А. Д. Ведение в социолингвистику / А. Д. Швейцер, Л. Б. Никольский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 216 с.

Bonvillain N. Language, culture, and communication : the meaning of the messages. – Prentice Hall, 1999. – 405 р.

Gutt E. Translation and relevance : cognition and text. – Oxford : Blackwell Publishers, 2000. – 271 р.

Ke Ping. Cultural Presuppositions and Misreadings. Meta : journal des traducteurs. – Meta : Translators’ Journal, vol. 44, nо. 1, 1999, pp. 133–143.

Lefevere A. Translation : Its genealogy in the West. – Translation, History and Culture. – London: Pinter, 1995. – pp. 14–28.

Wierzbicka A. Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction. – Berlin ; New York : Monton de Gruyter, 1991. – 502 p.
Copyright (c) 2017 Оксана Олександрівна Білецька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.