DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141364

МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Maryna Antonivska

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з узагальненням наукової інформації щодо питання виникнення та становлення поняття «міжкультурна комунікація», а також її впливу на життя модернізованого суспільства, розкриває сутність та багатогранність понять «переклад» та «перекладач» у структурі міжкультурного комунікативного акту та аналізує зв’язок і вплив перекладача на кінцевий результат у процесі інтеркультурного спілкування. Наукова новизна роботи полягає у визначенні ролі перекладача в подоланні комунікативних девіацій на основі лінгвокультурних відмінностей. Тому, що завдання перекладача включає не лише пошук еквівалентних відповідників для передачі комунікативної установки відправника, а й надання одержувачу необхідних для розуміння пояснень, саме тому питання перекладацької компетентності в даному контексті має надзвичайну вагу. Висновки. Доведено, що компетентність перекладача є дуже важливим та необхідним засобом міжкультурної комунікації та відіграє надзвичайну роль у підтримці безпосередніх зв’язків між комунікантами, які належать до абсолютно різних лінгвокультурних ареалів.

Ключові слова


міжкультурна комунікація; переклад; перекладач; інтеграційні процеси; міжнародна діяльність; комунікативна теорія; міжкультурна обізнаність

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych, F.S. (2004). Basics of communicative linguistics. Kyiv: Publishing Center «Academy».

Bibler, B.C. (1989). ‘Dialogue of cultures (experience of definition)’. Voprosy filosofii [Questions of philosophy], no.6, pp. 81–92.

Komissarov, V.N. (1999). General theory of translation. Moscow: CheRo.

Komissarov, V.N. (1999). Modern translation studies. Moscow: ETS.

Latyshev, L.K. (1988). Translation: problems of theory, practice and teaching methods. Moscow: Prosveshchenie.

Min’yar-Beloruchev, R.K. (1980). General theory of translation and interpretation. Moscow: Voenizdat.

Pocheptsov, G.G. (2008). Communication theory. Moscow: Smartbook.

Shveitser, A.D. (1988). Theory of translation: Status, problems, aspects. Moscow: Nauka.

Griffin, E. (2014). A First Look at Communication Theory. London: McGraw-Hill Education.

Lusting, M.W. (2012). Intercultural competence. Interpersonal communication across cultures. London: Pearson.

Murdock, GP. (1969). Standard Cross-Cultural Sample. Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press.

Murdock, G. (1981). Atlas of World Cultures. Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press.

William, B. (2003). Cross-cultural and Intercultural Communication. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. / Ф. С. Бацевич. – Київ : Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с.

Библер B. C. Культура. Диалог культур (опыт определения) / B. C. Библер // Вопросы философии. – Москва, 1989. – № 6. – С. 81–92.

Комиссаров В. Н. Общая теория перевода: учебное пособие / В. Н. Комиссаров. – Москва : ЧеРо, 1999. – 136 с.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: курс лекций / В. Н. Комиссаров. – Москва : ЭТС, 1999. – 192 с.

Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания / Л. К. Латышев. – Москва : Просвещение, 1988. – 160 с.

Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – Москва: Воениздат, 1980. – 237 с.

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – Москва : Смартбук, 2008. – 656 с.

Швейцер А. Д. Теория перевода : статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – Москва : Наука, 1988. – 216 с.

Griffin E. A. First Look at Communication Theory / Е. А. Griffin, A. A. Emory. – McGraw-Hill Education, 2014. – 560 p.

Lusting M.W. Intercultural competence. Interpersonal communication across cultures / M.W Lusting, J. Koester. – London, Pearson. – 2012. – 401p.

Murdock G. P. Standard Cross-Cultural Sample / G. P. Murdock, P. George, R. Douglas, – Pittsburgh : The University of Pittsburgh Press,1969. – 369 p.

Murdock G. Atlas of World Cultures / G. Murdock. – Pittsburgh : The University of Pittsburgh Press, 1981. – 151 p.

William B. Cross-cultural and Intercultural Communication / B. William. – Sage Publications, Inc., 2003. – 312 p.

Copyright (c) 2018 Марина Антонівська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.