DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141361

СТИЛЬ ОДЯГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ

Rada Mykhailova, Olena Kostiuchenko

Анотація


Мета роботи. Визначити і проаналізувати базові стилі одягу, їх характерні риси та властивості, значення одягового стилю для іміджу, що є впродовж останніх десятиліть актуальною проблемою, залишаючись недостатньо висвітленими в українському мистецтвознавстві. Метою статті є обгрунтування ролі одягового стилю у формуванні іміджу сучасної людини. Методами дослідження є аналіз та синтез, історичний та компаративний підхід, типологічні побудування за мистецтвознавчими критеріями образності. На основі комплексного аналізу положень теорії та історії дизайну конкретизується поняття стилю щодо основних тенденцій моди; за методикою паралельного порівняння виявлено достовірну картину розвитку сучасних стилів одягу як основи іміджу. Наукова новизна роботи полягає в аналізі наукових даних із зазначеної проблематики, їх систематизація, відповідно до сучасних наукових мистецтвознавчих підходів, та підсумкове узагальнення; в зверненні до проблематики формування/проектування іміджу на теоретичному та практичному рівні, що в умовах значного інтересу різних фахівців індустрії моди, поки що не потребує більш докладного наукового мистецтвознавчого осмислення. Розкриття даного питання сприяє більшій ефективності проектування іміджу як на теоретичному, так і практичному рівнях. У висновках, підсумовано, що імідж людини формується завдяки різним складовим, де суттєве місце належить вибору стилю одягу. Знання актуальних стилістичних тенденцій моди, зокрема високої, та її модифікацій, має важливе значення для вирішення актуальних питань позиціонування, презентації та самореалізації людини в суспільстві.

Ключові слова


мода; стиль; образ; імідж; типологія стилів одягу; стилістичні преференції; дизайн одягу; художня культура; мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Admekon: dictionary (2018) Style in design. Available at: [Accessed 21 January 2018].

Aureden, L. (1996). How to become beautiful. Translated from English by Pilipishek, Ye. Moscow: Tsitadel'.

Dress code: business woman's dress style.. Available at: [Accessed 9 October 2012].

Gorina, G. (1982). Modeling of the form of clothes. Moscow: Legkaya I pishchevaya promyshlennost'.

Hardabkhadze, І. (2004). Basics of style and image. Kyiv: Kyiv National University of Technologies and Design.

Yakovliev, M. ed. (2010). Design: dictionary-reference book. Institute of Problems of Contemporary Art NAA of Ukraine. Kyiv : Feniks.

Kantor, A. (1962). On Styles. Moscow: Sovetskii khudozhnik.

Kaplun, A. (1985). Style and architecture. Moscow: Stroiizdat.

Kostiuchenko, O. (2013). Perceptual foundations of the image of the world among students. Kyiv: Interservis.

Kostiuchenko, O., Dykhnych, L. (2016). Psychology of the effectiveness of a specialist in the fashion industry. Kyiv: Lira-K.

Lazarev, A., Kudinova, E. (2009). The reference book of the architect. Moscow: Feniks.

Lebedeva, V. (2017). Sportswear style autumn-winter 2017-2018. O modnoi odezhde. 365moda.ru Available at: [Accessed 9 August 2017].

Mykhailova, R., Fedorova, Ye. (2016). On the contents and correlation of concepts «character» and «image». Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts], Series "Art Studies". issue 35. рр. 206–217.

Panasiuk, A. (1998). Do you need an image-maker? Or on how to create your own image. Moscow: Delo.

Perelygina, E. (2002). The psychology of the image. Moscow: Aspekt Press.

Pocheptsov, G. (2004). Imageology. Moscow: Refl-buk, Kyiv: Vakler.

Rotenberg, Ye. (1971). Western European Art of the 17th Century. Moscow: Iskusstvo.

Savelieva, O. (1998). Image and image-makers. Obshchestvovedenie v shkole [Social studies at school], no.6, pp. 18–24.

Sorin Sisters. (2002). The language of clothing, or how to understand a person by their clothes: a psychological practice. Moscow: Gnom i D; NKF «Ekmos».

Shepel, V. (1997). Imagelology: Secrets of personal charm. Moscow: Linka-Press.

Signals of the person: what does your outfit say? Available at: [Accessed 20 January 2015].

Spenser, K. (2000). Choose your style for women. Moscow: EKSMO-PRESS.

Style and fashion. Style of a business woman. Available at: [Accessed 20 January 2012].

Stylish image from the standpoint of modern psychology. Available at: [Accessed 10 March 2015].

Vlasov, V. (1995-1997). Styles in art. Dictionary. Saint Petersburg: Kolna. Available at: < http://modernstrongwind.weebly.com/blog/-pdf>.

Zakharenko, E., Komarova, L., Nechaeva, I. (2003). The new dictionary of foreign words: [25,000 words and phrases]. Moscow: Azbukovnik.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адмекон : словарь. Стиль в дизайне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.advecon.ru/dictionary/designing/style/. – Загл. с экрана. – Дата обращения 29.01.2018.

Ауреден Л. Как стать красивой / Л. Ауреден : пер Е. Пилипишека. – Москва : Цитадель, 1996. – 226 с.

Власов В. Г. Стили в искусстве [Электронный ресурс] / В. Г. Власов. – Режим доступа: http://modernstrongwind.weebly.com/blog/-pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения 2.03.2018.

Гардабхадзе І. А. Основы стиля и имиджа : конспект лекций для студентов-иностранцев / І. А. Гардабхадзе. – Київ : КНУТД, 2004 – 70 с.

Горина Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 181 с.

Дизайн: словник-довідник / За ред. М. І. Яковлєва / Ін-т проблем сучасн. мистецтва НАМ України. – Київ : Фенікс, 2010. – 382 с.

Дресс-код: стиль одежды деловой женщины. [Электронный ресурс]. –Режим доступу: http://www.ladyboss.com.ua/style/osen-2010-code/. – Загл. с экрана. – Дата обращения 09.10. 2012.

Захаренко Е. Н. Новый словарь иностранных слов / Е. Н. Захаренко, Л. Н. Комарова, И. В. Нечаева. – Москва : Азбуковник, 2003. – 783 с.

Кантор А. М. О стилях / А. Кантор. – Москва : Совет. худож., 1962. – 79 с.

Каплун А. И. Стиль и архітектура / А. И. Каплун. – Москва : Стройиздат, 1985. –232 с.

Костюченко О. В. Перцептивні основи образу світу у студентів / О. В. Костюченко. – Київ : ТОВ. «НПП «Інтерсервіс», 2013. – 444 с.

Костюченко О. В. Психологія ефективності фахівця індустрії моди / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. – Київ : Ліра-К, 2016. – 464 с.

Лазарев А. Справочник архитектора / А. Лазарев, Е. Кудинова. – Москва : Феникс, 2009. – 393 с.

Лебедева В. Спортивный стиль одежды осень-зима 2017–2018 [Электронный ресурс] / В. Лебедева. – Режим доступа: https://365moda.ru/sportiv nyj-stil-odezhdy-osen-zima-2017-2018-novinki-foto/ – Загл. с экрана. – Дата обращения 09.08.2017.

Михайлова Р. Д. Про зміст та співвідношення понять «образ» та «імідж» / Михайлова Р. Д., Федорова Є. В. // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 206–217.

Панасюк А. Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создать свой имидж / А. Ю. Панасюк. – Москва : Дело, 1998. – 240 с.

Перелыгина Е. Б. Психология имиджа / Е. Б. Перелыгина. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 223 с.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. – Москва : Рефл-бук, Київ : Ваклер, 2004. – 576 с.

Ротенберг Е. Й. Западноевропейское искусство XVII века / Е. Й. Ротенберг. – Москва : Искусство, 1971. – 520 с.

Савельева О. О. Имидж и имиджмейкеры / О. О. Савельева // Обществоведение в школе. – 1998. – № 6. – С. 18–24.

Сорины сестры. Язык одежды, или как понять человека по его одежде: психолог. практикум / Сестры Сорины. – Москва : Гном и Д ; НКФ «Экмос», 2002. – 208 с.

Сигналы личности: о чем говорит ваш наряд? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.diva.by/image/ffl/psihologiya-imidja-natalya-voronova. html. – Загл. с экрана. – Дата обращения 20.01.2015.

Спенсер К. Выбери свой стиль для женщин / К. Спенсер. – Москва : ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – 157 с.

Стиль и мода. Стиль деловой женщины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://irina-ermakova.com/. – Загл. с экрана. – Дата обращения 20.01.2012.

Стильный образ с позиции современной психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://styleschool.ru/courses/item/stilnyj-obraz-s-pozicii-sovreme nnoj-psihologii. – Загл. с экрана. – Дата обращения 10.03.2015.

Шепель В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния / В. М. Шепель. – Москва : Линка-Пресс, 1997. – 168 с.

Copyright (c) 2018 Рада Дмитрівна Михайлова, Олена Вікторівна Костюченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.