DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141360

СИНТЕЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНОКУЛЬТУР У ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ОДЯГУ

Iryna Hardabkhadze, Alina Druzenko

Анотація


Мета роботи – пошук ефективної методики проектування сучасного одягу на основі трансферу результатів синтезу елементів двох етнокультур – петриківського розпису та ірландського мережива в сучасне фешн-середовище. Методика дослідження ґрунтується на системному підході до синтезу елементів двох етнокультур як до каталізатору синергії, креативний потенціал якої доцільно використати в процесі проектування костюму за етномотивами для формування художнього образу жінки – сучасниці ХХІ ст. Для ефективної реалізації креативного потенціалу синергії синтезу запропонований алгоритм, який заснований на модифікованому дворівневому морфологічному аналізі-синтезі елементів двох етнокультур та елементів-носіїв тенденцій моди. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні та експери-ментальному підтвердженні можливості генерації креативного потенціалу синергії в результаті синтезу елементів петриківського розпису та ірландського мережива. Обґрунтовано доцільність утилізації креативного потенціалу синергії злиття двох етнокультур у процесі пошуку інноваційних дизайнерських рішень сучасного одягу. Висновки. Запропонована методика побудови інноваційних дизайнерських рішень сучасного одягу на основі конвергенції традиційних технік декорування двох етнрокультур і трансферу результатів синтезу в сучасне фешн-середовище.

Ключові слова


синтез елементів різних етнокультур; синергія синтезу; креативний потенціал; петриківська розпис; ірландське мереживо; фешн-середовище; інноваційні дизайнерські рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Dombrovskaia, I. (2015). Irish Lace. Moscow: ACT.

Kara-Vasylieva, T. (2008). History of Ukrainian embroidery. Kyiv: Mystetstvo.

Lisnyi, I. (2017). Masters of Petrykivka painting. Bloh Ihora Lisnoho pro Petrykivku [Ihor Lisnyi’s Blog About Petrykivka], [online] Available at: http://petrykivka.dp.ua/maystri-petrikivskogo-rozpisu/. [Accessed 10.11. 2017].

Mateiko, K. (1968). Sources of scientific studying folk clothes. Arkhivy Ukrainy [Archives of Ukraine], no 6. pp. 21–29.

History of Irish Lace (2018). Livejournal, [online] Available at: https://ochendaje.livejournal.com/40376.html/. [Accessed 19.03.2018].

Prokaza, V. (2014). ‘History of Petrykivka painting’. Available at: http:// petrikivochka.blogspot.ru/p/blog-page.html/. [Accessed 10.11. 2017].

Spirina, M. (2016.). ‘Ethno-Cultural Component in Modern Design’. Global Media Journal, January, no.1, [online] Available at: https://www.questia.com/read/ 1P3-4308187101/ethno-cultural-component-in-modern-design/. Accessed 10.03. 2018].Accessed 10.03. 2018].

Synergy. (2017). Akademik [Academician], [online] Available at: . [Accessed 07.11.2017].

The uniqueness of Petrykivka in the works of Olena Yarmoliuk (2016). Slovo Prosvity [The Enlightenment Word], [online] Available at: http://slovoprosvity. org/2016/02/26/nepovtornist-petrikivki-v-robotax-oleni-yarmolyuk. [Accessed 10.11. 2017].

The main techniques of decorating in Petrykivka painting. (2011). Diplomba, [online] Available at: [Accessed 07.11. 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Домбровская И. Ю. Ирландские кружева / И. Ю Домбровская. – Москва : АСТ, 2015. – 30 с.

История ирландского кружева [Электронный ресурс] // Livejournal. – Режим доступа: https://ochendaje.livejournal.com/40376.html/. – Загл. с экрана. – Дата доступа 19.03.2018.

Кара-Васильєва Т. В. Історія української вишивки / Т. В. Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с.

Лісний І. Майстри петриківського розпису [Електронний ресурс] / І. Лісний // Блог Ігора Лісного про петриківку. – Режим доступу: http://petrykivka.dp.ua/ maystri-petrikivskog12o-rozpisu/. – Назва з екрану. – Дата доступу 07.11.2017.

Матейко К. І. Джерела наукового вивчення народного одягу / К. І. Матейко // Архіви України. – 1968. – № 6. – С. 21–29

Неповторність Петриківки в роботах Олени Ярмолюк // Слово Просвіти. – 2016. – Режим доступу : http://slovoprosvity.org/2016/02/26/nepovtornist-petriki-vki-v-robotax-oleni-yarmolyuk/. – Назва з екрану. – Дата звернення 10.11.2017.

Основні техніки художнього оформлення петриківським розписом // Diplomba. – 2011. Режим доступу : http://diplomba.ru/work/91926. – Назва з екрану. – Дата звернення 07.11.2017.

Проказа В. Історія петриківського роспису [Електронний ресурс] / Вікторія Проказа // Сяйво Петриківки. – 2014. – Режим доступу : http://petrikivochka. blogspot.ru/p/blog-page.html. – Назва з екрану. – Дата звернення 10.11.2017.

Синергия [Електронный ресурс] // Академик. – Режим доступа: https://dic.aca demic.ru/dic.nsf/ruwiki/391174/75422. – Загл. с экрана. – Дата доступа 07.11.2017.

Чернявський В. Г. Синтез мистецтв / В. Г. Чернявський, І. О. Кузнецова, Т. В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова. – Київ : Нац. авіац. ун-т. – 2012. – 318 с.

Copyright (c) 2018 Ірина Анатоліївна Гардабхадзе, Аліна Вікторівна Друзенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.