DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141350

ІНСТИТУТ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Alina Poplavska

Анотація


Мета роботи. Проаналізувати основні чинники та критерії інституту гостинності в умовах глобалізаційних процесів, які, безпосередньо, мають вплив на соціокультурне життя суспільства. Методи дослідження. Застосовано аналітичний, системний, історичний логічний, культурологічний методи наукового дослідження. Наукова новизна. Під впливом глобалізаційних процесів постало питання толерантності чи нетерпимості у поводженні з гостем. Інститут гостинності опинився на роздоріжжі щодо визначення своєї головної ролі, яка дещо трансформувалася в сучасному суспільстві. Тому інститут гостинності тримає баланс між збереженням гарних взаємин та невтручанням у чужу культуру. Висновки. Інститут гостинності є важливим чинником добробуту й миру в сучасному житті суспільства. Саме тому для збереження соціокультурних цінностей необхідно запровадити морально-правову базу, яка б регулювала суперечливі життєві обставини, які виникають у процесі взаємодії різних соціокультурних груп. Розвиток різноманітних соціумів в умовах глобалізації з усебічним урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку природи й суспільства створює їм конкуренцію. У відповідності з принципами загальнолюдської моралі кожна людина зі статусом гостя має шанобливо ставитися до релігії, звичаїв, традицій, мови і культури країни-господаря. У зв’язку з світовою кризою та військовими конфліктами інститут гостинності як соціокультурний феномен дещо видозмінюється відповідно до сучасних реалій.

Ключові слова


інститут гостинності; глобалізаційні процеси; толерантність; міграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotle, (1976). Compositions. In 4. Vols. vol. 1. Moscow: Mysl’.

Bokshchanin, A. (1948). The history of international relations and diplomacy in the Ancient World. Moscow: Gospolitizdat.

Bortnyk, N. (2013). ‘The Impact of Globalization on the Formation of Migration Flows’. Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho unyversytetu. Yurysprudentsiia [Scientific Herald of International Humanitarian University. Jurisprudence], issue 6–1(1), pp.142–144.

Budko, M. (2011). ‘Hospitality as a moral-ethical and socio-legal institute’. Instytutsionalnyi vektor ekonomichnoho rozvytku [Institutional vector of economic development], [online], Available at:< http://inst-vector.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/28_241-251.pdf>. [Accessed 23 February 2018]. Busel, V. ed. (2005).

Great explanatory dictionary of the modern Ukrainian language. Kyiv; Irpin: VTF «Perun».

Herodotus. (1888). History. In 9 vols. T. Vol.2. Translated from Greek by F. G. Mishchenko. Moscow: Kuznetsov.

Gessen, S. (1995). Fundamentals of Pedagogy. Introduction to Applied Philosophy. Moscow: Shkola-Press.

Zhaivoronok, V. (2006). Signs of Ukrainian ethnoculture: a dictionary-directory. Kyiv : Dovira.

Kruchek, O. (2010). ‘Turismology: the process of forming the theory of tourism’. Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Seriia: Filosofski nauky [Scientific notes of Kyiv University of Tourism, Economics and Law. Series: Philosophical Sciences], issue 8, pp. 139–166.

Leonova, S. (2012). ‘Dichotomy of Migration Processes in the Development of Human Potential of Ukraine’. Visnyk Natsionalnoho unyversytetu «Lvivska politekhnika» [Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”], no. 735, pp. 118–126.

Malakhov, V. (2005). ‘The apology of tourism: existential and ethical sense of tourism as a kind of travel’. Filosofski narysy turyzmu [Philosophical Essays on Tourism], pp. 123–135.

Novikova, I. (2009). Globalization, state and market : retrospective and perspective of interaction. Minsk : Institut gosudarstvennogo upravleniya. Pazenok, V., Fedorchenko, V. (2004). Philosophical Essays on Tourism. Kyiv: Kondor.

Pankadzh, G. (2013). World 3.0: Global Integration without Barriers. Moscow: Al’pina Pablisher.

Poplavska, A. (2015). ‘A phenomenon of hospitality in the context of migration processes’. Pytannia kulturolohii [Issues in Cultural Studies], issue 31, pp. 79–85.

Prymma, V. (2013). Hospitality in the context of the dialogue and partnership of civilizations in the modern world. Sovremennoe sotsia’no-gumanitarnoe znanie v Rossii i za rubezhom Ch. 1. Kn. 2. : Filosofiya i politologiya, teoriya gosudarstva i prava, ku’turologiya i iskusstvovedenie: Materialy vtoroy zaochnoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 25–28 fevralya 2013. [Modern social-humanitarian knowledge in Russia and foreign countries. Ch. 1 b. 2: Philosophy and politology, the theory of state and law, culturology and art criticism: Materials of the 2nd virtual international scientific and practical conference, 25-28 February, 2013] Perm’: Permskiy natsiona’nyy issledovate’skiy universitet Voronkova, L. ed. (2002).

Tourism, hospitality, service: dictionary-directory. Moscow: Aspekt Press.

Ustymenko, L. Afanasiev, I. (2005). History of tourism. Kyiv: Alterpres.

Yakovets, Iu. (2003). Globalization and the interaction of civilizations. Moscow: ZAO Izd-vo «Ekonomika».

Wallerstein I. (1974). The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York, рр. 18–80.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Сочинения. В 4. т. Т. 1. – Москва : Мысль, 1976. – 549 с.

Бокщанин А. Г. История международных отношений и дипломатии в Древнем мире / А. Г. Бокшанин. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 89 с.

Бортник Н. П. Вплив глобалізації на формування міграційних потоків / Н. П. Бортник // Наук. вісн. міжнар. гуманітарного ун-ту. Юриспруденція. – 2013. – Вип. 6–1(1). – С. 142–144.

Будько М. Гостинність як морально-етичний і соціально-правовий інститут / М. Будько // Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1). – Режим доступу : http://inst-vector.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/28_241-251.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 23 02.2018.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Геродот. История. В 9 т. Т. 2. / Пер. с греч. Ф. Г. Мищенка с его предисл. И указ. 2-е изд., испр., доб. – Москва : Кузнецов, 1888. – 639 с.

Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С. И. Гессен. – Москва : Школа-Пресс, 1995. – 448 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.

Кручек О. А. Туризмологія : процес формування теорії туризму / О. А. Кручек // Наук. зап. Київ. eн-ту туризму, экономіки і права. Серія : Філософські науки. – 2010. – Вип. 8.– С.139–166.

Леонова С. В. Дихотомія міграційних процесів у розвитку людського потенціалу України / С. В. Леонова // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 735. – С. 118–126.

Малахов В. А. Апологія туризму : екзистенційно-етичний сенс туризму як різновиду подорожування / В. А. Малахов // Філософські нариси туризму. – Київ, 2005. – С. 123–135.

Новикова И. В. Глобализация, государство и рынок : ретроспектива и перспектива взаимодействия : монография / И. В. Новикова. – Минск : Ин-т гос. управления, 2009. – 218 с. Пазенок В. Філософія туризму / В. Пазенок, В. К. Федорченко. – Київ : Кондор, 2004. – 268 с.

Панкадж Г. Мир 3.0 : глобальная интеграция без барьеров / Г. Панкадж. – Москва : Альпина Паблишер, 2013. – 415 с.

Поплавська А. В. Явище гостинності у контексті міграційних процесів / А. В. Поплавська // Питання культурології : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 79–85.

Примма В. В. Гостинність в контексті діалогу і партнерства цивілізацій в сучасному світі / В. В. Примма // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом Ч. 1. Кн. 2. : Философия и политология, теория государства и права, культурология и искусствоведение : Материалы второй заочной междунар. науч.-практ. конф. 25–28 февраля 2013, Пермь : Пермский нац. исследоват. ун-т., 2013. – С.66–69.

Туризм, гостеприимство, сервис : словарь-справочник/ Под ред. Л. А. Воронковой. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

Устименко Л. М. Історія туризму / Устименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 320 с.

Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Яковец Ю. В. – Москва : ЗАО Изд-во «Экономика», 2003. – 441 с.

Wallerstein I. The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century / I. Wallerstein. – New York, 1974. – рр. 18–80.

Copyright (c) 2018 Аліна Вячеславівна Поплавська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.