DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172416

Масові свята в Україні на межі XIX–XX ст.: форми та можливості трансформацій

Svitlana Kutsak

Анотація


Мета статті. Дослідити особливості масових свят в Україні на межі XIX–XX ст. та проаналізувати історичну трансформацію масових свят і їх складників. Методологія дослідження полягає в застосуванні фактографічного, аналітичного, компаративного, історико-логічного методів, які дали можливість виявити історичні складники українських масових свят – архаїчні, що збереглися в народній обрядовості, християнські, світські та модерно-національні. Наукова новизна дослідження полягає у класифікації масових свят в Україні на межі XIX–XX ст. Відображено загальний зв’язок масового свята з фундаментальними засадами людського буття, що забезпечує високий рівень його консолідуючих можливостей. Висновок. В Україні на межі XIX–XX ст. було поширено чотири групи масових свят: народна (архаїчна) обрядовість, релігійно- християнська обрядовість, світські імперські свята, поєднані з масовими гуляннями, та масові свята національно-історичної спрямованості та змісту.

Ключові слова


масові свята; міф; ритуал; народна обрядовість; світські імперські свята

Повний текст:

PDF

Посилання


Bosyk, Z.O. (2010). Rodynna obriadovist: transformatsiia ta arkhetypovi motyvy vesilnoi obriadovosti Serednoi Naddniprianshchyny [Family ritual: transformation and archetypal motifs of wedding ceremonies of the Middle Dnieper]. Kyiv: Natsionalna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv.

Chornovol, I. (2005). Markiian Shashkevych: mekhanizmy kultu [Markiian Shashkevych: mechanisms of worship]. Krytyka, issue 1/2. pp. 30–31.

Chuiko, V.O. (2015). Narodne sviato yak zasib etnokulturnoi identyfikatsii ta natsionalnoho yednannia [Folk festival as a means of ethno-cultural identification and national unity]. Kultura Ukrainy, issue. 48, pp. 238–247.

Goryanin, A. (2002). Mify o Rossii i dukh natsii [Myths on Russia and the spirit of the nation]. Moscow: Pentagraphic, Ltd.

Haidukevych, K.A. (2017). Masovi sviata: retrospektyva i perspektyva. Kulturno-dozvillieva diialnist u suchasnomu sviti: kolektyvna monohrafiia [Mass holidays: retrospective and prospect. Cultural and leisure activities in the modern world]. Kyiv: LIRA.

Haievska, T.I. (2006). Narodna obriadovist v nezalezhnii Ukraini [Folk rituals in independent Ukraine]. D.Ed. Kyiv National University of Culture and Arts.

Lazurko, L. (2014). Masovi sviatkuvannia u Halychyni kintsia XIX st. ta ukrainska natsionalna identychnist [Mass celebration in Galicia at the end of XIX century and Ukrainian national identity]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Kulturolohiia, issue 14(1), pp. 209–220.

Levytskyi, K. (1926). Istoriia politychnoi dumky halytskykh ukraintsiv 1848–1914 rr. V 2 t. T. 1. [History of political affairs of Galician Ukrainians 1848–1914. In vols 2. vol. 1.]. Zhovkva: Drukarnia OO. Vasyliian.

Limanska, O.V. (2009). Suchasna obriadova kultura ukrainskykh sviat v systemi dukhovnykh tsinnostei suspilstva [The modern ritual culture of Ukrainian holidays in the system of spiritual values of society]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura, issue 1, pp. 79–87.

Litvinova, M.V. (2015). Massovye prazdniki i zrelishcha kak manifestatsiya vlasti [Mass holidays and shows as a manifestation of power]. Evraziiskii soyuz uchenykh, no. 3/9 (12), pp. 47–49.

Malooka, L.V. (2006). Istorychna evoliutsiia masovykh sviat ukraintsiv [Historical evolution of mass holidays of Ukrainians]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv National University of Culture and Arts.

Metelova, T.O. (2015). Reaktualizatsiia mifolohichnoho myslennia yak skladnyk modernizatsiinykh protsesiv [Re-actualization of mythological thinking as a component of modernization processes]. «Tretia khvylia» demokratyzatsii na terenakh Yevrazii: dosvid novitnoi istorii ta vyklyky suchasnosti, pp. 63–72.

Mill’, D.S. (2007). Ogyust Kont i pozitivizm [Auguste Comte and Positivism]. Moscow: LKI.

Romaniv, O. and Kurys, Yu. (1998). Taras Shevchenko – natkhnennyk diialnosti NTSh [Taras Shevchenko is a motivator for Shevchenko Scientific Society`s activity]. Taras Shevchenko i natsionalno-vyzvolni zmahannia ukrainskoho narodu [Taras Shevchenko and national liberation struggles of the Ukrainian people]. Kyiv: Kyivskyi universytet, pp. 90–99.

Shurkhalo, D. «V Kieve Novyi god prazdnovali 1 sentyabrya» – іstorik» [In Kyiv the New Year was celebrated on the 1st September –historian]. Krym. Realii, [sait] Available at: <https://ru.krymr.com/a/28959190.html> [Accessed: 4.03.2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Босик З. О. Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви
весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини: монографія. Київ : НАКККіМ,
2010. 344 с.

2. Гаєвська Т. І. Народна обрядовість в незалежній Україні: дис. … канд. іст.
наук: 17.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. Київ, 2006.
196 с.

3. Гайдукевич К. А. Масові свята: ретроспектива і перспектива. Культурно-
дозвіллєва діяльність у сучасному світі: колективна монографія. Київ : ЛІРА. 2017.
С. 28–47.

4. Горянин А. Мифы о России и дух нации. Москва: Pentagraphic, Ltd, 2002.
335 с.

5. Лазурко Л. Масові святкування у Галичині кінця XIX ст. та українська
національна ідентичність. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія : Культурологія. 2014. Вип. 14(1). C. 209–220.

6. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914 рр.:
в 2 т. Жовква : Друкарня ОО. Василіян, 1926. Т. 1. 736 с.

7. Литвинова М. В. Массовые праздники и зрелища как манифестация власти.
Евразийский союз ученых. 2015. № 3/9 (12). С. 47–49.

8. Ліманська О. В. Сучасна обрядова культура українських свят в системі
духовних цінностей суспільства. Вісник Харківської державної академії дизайну
і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. 2009. № 1. С.79–87

9. Малоока Л. В. Історична еволюція масових свят українців : автореф. дис.
канд. іст. наук: 17.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2006. 19 с.

10. Милль Д. С. Огюст Конт и позитивизм. Москва: ЛКИ, 2007. 176 с.

11. Метельова Т. О. Реактуалізація міфологічного мислення як складник
модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії:
досвід новітньої історії та виклики сучасності. 2015. С. 63–72.

12. Романів О., Курис Ю. Тарас Шевченко – натхненник діяльності НТШ. Тарас
Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу : зб. матеріалів
міжнар. наук. конф. (20–21 трав. 1996 р.). Київ : Київ. ун-т, 1998. C. 90–99.

13. Чорновол І. Маркіян Шашкевич: механізми культу. Критика. 2005. № 1/2.
С. 30–31.

14. Чуйко В. О. Народне свято як засіб етнокультурної ідентифікації та
національного єднання. Культура України. 2015. Вип. 48. С. 238–247.

15. Шурхало Д. «В Киеве Новый год праздновали 1 сентября» – історик». Крым.
Реалии. URL: https://ru.krymr.com/a/28959190.html. (дата обращения: 4.03.2019).

Copyright (c) 2019 Світлана Анатоліївна Куцак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.